Wydarzenia

Zjazd Konwentu Organizacji Polskich w Berlinie

 01. berlinW dniach 11-12 lutego 2011 r. w Berlinie odbył się zjazd Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. Zjazd odbył się w związku ze zbliżającą się 20-tą rocznicą podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrosąsiedzkich stosunkach i wzajemnej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r. Przedstawiciele organizacji członkowskich Konwentu korzystali z gościnności Ambasady Polskiej w Niem- czech. Na zjazd obok gospodarzy: Ambasadora RP w Niemczech dr. Marka Prawdy,02. berlin dyrektora Wydziału Konsularnego Ambasady Mariusza Skórko przybyli przedstawiciele Sejmu i Senatu RP: posłowie Marek Borowski i Joanna Fabisiak z Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz senator Andrzej Person przewodniczący Senackiej Komisji Emigracji; Europoseł Piotr Borys, przedstawiciel MSZ Stanisław Cygnarowski i Wojciech Pomianowski, konsulowie generalni pani Jolanta Kozłowska i Andrzej Osiak, przewodniczący Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski, Prezydent Europejskiej Unii wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat oraz Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. prałat Stanisław Budyń oraz przedstawiciele ZPwN „Rodło” i organizacji polonijnych z Berlina. Na Zjeździe w Berlinie Chrześcijańskie Centrum reprezentowali: ks. pralat dr Ryszard Mroziuk, prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, mec. Edmund Ropel, mec. Andrzej Holm, mgr Halina Koblenzer. 03. berlin

Konwent Organizacji Polskich powstał w odpowiedzi na żądania strony niemieckiej domagającej się jednego partnera do rozmów na temat realizacji postanowień traktatu polsko-niemieckiego niemieckiego o dobrosąsiedzkich stosunkach i wzajemnej współ- pracy z czerwca 1991 r. Spotkanie założycielskie Konwentu odbyło się w Ambasadzie Polskiej w Kolonii w dniu 4 kwietnia 1998 r. Pięć istniejących i zarejestrowanych w Niemczech organizacji dachowych, tj. takich które zasięgiem swego działania obejmują teren całej Republiki Federalnej Niemiec:Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Jezyka Polskiego w Niem-

05. berlinczech, Kongres Polonii Niemieckiej, Polska Rada w Niemczech - Zrzeszenie Federalne, Związek Polaków w Niemczech spod znaku Rodła oraz Związek Polaków „Zgoda” w RFN podpisało porozu- mienie o powołaniu Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. Zadeklarowano wolę współdziałania tychże organizacji dla dobra całej polskiej grupy etnicznej w Niemczech, w duchu traktatu polsko-niemieckiego, z zachowaniem pełnego poszanowania samodzielności statutowej każdej organizacji.

Celem działania Konwentu jest: ustalanie wspólnego stanowiska Polonii Niemieckiej w sprawach jej dotyczących; reprezentowanie interesów Polonii Niemieckiej wobec władz i instytucji wszystkich szczebli w RFN i RP; pozyskiwanie i dyspozycja środkami finansowymi, w tym również Ministerstwa Spraw Wewnę- trznych RFN, na działalność organizacji polskich i polonijnych w Niemczech. Zasady działania Konwentu uwzględniały absolutną suwerenność i niezależność każdej z organizacji członkowskich tworząc strukturę, którą można porównać do rady prezesów z rotowanym co 6 miesięcy przewodniczą- cym. Ostatecznie Związek Polaków w Niemczech spod znaku Rodła nie ratyfikował porozumienia z Kolonii i pozostaje poza strukturą Konwentu.

Po otwarciu obrad i powitaniu przybyłych gości przez06. berlin Ambasadora RP dr. Marka Prawdę, Prezydent Konwentu prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (Chrześcijańskie Centrum w Niem- czech) omówił historię powstania Konwentu, jego aktywność na przestrzeni 13 lat oraz stopień realizacji postanowień traktatowych przez Polskę wobec mniejszości niemieckiej w Polsce, podkreśla- jąc z jaką troską, otwartością i zaangażowaniem strona polska realizuje traktat. Warto przypomnieć, że Państwo polskie przekazuje rocznie na rzecz mniejszości niemieckiej kwotę rzędu 16 milionów Euro w tym ponad 15 milionów Euro na szkolnictwo mniejszości niemieckiej. Tylko na szkolnictwo języka ojczystego mniejszości niemieckiej w ciągu dziesięciu lat (1999-2008) środki budżetowe zostały podwyższone ok. 5-cio krotnie. Organizacje mniejszości niemieckiej mogą ponadto ubiegać się o niemałe środki finanso- we (ok. 600 tys. Euro na rok) na własne projekty kulturalne, prowadzenie działalności organizacyjnej, biura, domy itp. 07. berlinMniejszość niemiecka ma finasowane z budżetu państwa także swoje własne dzienniki, ma dostęp do mediów publicznych z własnymi programami, czy też możliwość wyboru posłów do Sejmu bez konieczności przekroczenia 5%-go progu wyborczego. Mówca podkreślił, że na jesieni zeszłego roku wszyscy z wielką nadzieją przyjęli powstanie niemiecko-polskiego okrągłego-stołu, który po raz pierwszy w historii ma dokonać wspólnego ocenienia realizacji postanowień traktatowych po obu stronach granicy. Zaproszenie do stołu obrad przedstawicieli Polonii i Polaków w Niemczech z organizacji członkowskich Konwentu oraz ze Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła, ich bezpośredni udział w pracy trzech grup roboczych pozwala z ostrożnym optymizmem patrzeć w przyszłość. Czy do obchodów 20-rocznicy podpisania traktatu w czerwcu tego roku uda się dokonać przełomu i czy Polonia i Polacy w Niemczech będą mieli powody do świętowania zależy w pierwszej kolejności od determinacji strony polskiej oraz pozytywnego i otwartego podejścia do naszych spraw strony niemieckiej. Czy strona niemiecka idąc za wzorcami pojednania francusko-niemieckiego zechce się wykazać podobnym podejściem do naszych spraw pokaże najbliższa przyszłość. Jesteśmy oczywiście świadomi, że wielu zaniedbanych spraw nie da się rozwiązać w ciągu najbliższych czterech miesięcy. Oczekujemy jednak jasnego zdefiniowania problemów i określenia dróg ich rozwiązania oraz mamy nadzieje, że praca grup roboczych będzie z tą samą dynamiką i zaparciem kontynuowana również, gdy opadnie nastrój świętowania w czerwcu br.

09. berlinProf. Małoszewski przypomniał, że Konwent Organizacji Polskich w Niemczech ustanowił w 2000 r. medal za zasługi dla Polonii – “Cordi Poloniae”. Medal ten przyznawany jest bardzo rzadko i w wyjątkowych okolicznościach. Do tej pory wyróżnieni nim zostali: ks. prałat dr Franciszek Mrowiec, Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech; dr Andrzej Byrt, Ambasador RP w Niemczech; śp. prof. dr. Andrzej Stelmachowski, prezes Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” oraz prof. Władysław Bartoszewski, Minister Spraw Zagranicznych RP. Prof. Małoszewski podkreślił, że działalność Polaków i Polonii, nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie, opiera się przede wszystkim o polskie parafie. To one najczęściej są centrami zachowania wiary, polskiej tożsamości, języka polskiego i polskich tradycji. Wiele stowarzyszeń kulturalnych, oświatowych, a wcześniej niepodległościowych znalazło tu gościnne pomieszczania i życzliwe wsparcie. Tu w Niemczech mamy 66 takich ośrodków, będących ostoją polskości w tym kraju. Bez nich nasza działalność byłaby niezwykle utrudniona czy wręcz niemożliwa. Konwent Organizacji Polskich Polskich w Niemczech postanowił w tym roku przyznać wyróżnienie “Cordi Poloniae” ks. prałatowi Stanisławowi Budyniowi, Rektorowi Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. 
 
Problemy z realizacją traktatu wobec polskiej grupy w Niemczech omówił przewodniczący Rady Polskiej Aleksander Zając a prezes Kongresu Polonii Niemieckiej Wiesław Lewicki przedstawił plany i zamierzenia Konwentu na przysz- łość. W wystąpieniach przedstawicieli z Polski podkreślano znaczenie istnienia Konwentu jako przedstawiciela Polonii Niemieckiej oraz omówiono problemy związane z realizacją traktatu z 1991 r. i sposobami poprawy zaistniałej sytuacji.

Po zakończeniu obrad przedstawiciele Konwentu uczestniczyli w konferencji prasowej odpowiadając na liczne pytania przedstawicieli polskich i polonijnych mediów z Niemiec i Polski. Fot. Bogdan Żurek, Andrzej Holm.

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.