Wydarzenia

XVII Zjazd sprawozdawczy Chrześcijańskiego Centrum

 

 01. zjazd centrumW dniu 21 maja 2011 r. w „Concordii” odbyło się coroczne plenarne zebranie sprawozdawcze naszego stowarzysze- nia. Podczas obrad, które otworzył ks. prałat dr Ryszard Mroziuk – przewodniczący stowarzyszenia; słowo podziękowania ze strony Polskiej Misji Katolickiej wyraził ks. prałat Stanisław Budyń, Rektor PMK w Niemczech, a prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski – wiceprzewodniczący Chrześcijańskiego Centrum dokonał podsumowania działalności 02. zjazd centrumstowarzyszenia w ostatnim roku.
Jednym z najważ- niejszych wydarzeń minionego roku był fakt, że pomimo wszelakich trudności szkolnictwo przedmiotów ojczystych działa nadal na dotychczasowym poziomie, jednak z uwagi na brak środków nie rozwija się. Zostało założone i zarejestrowane sądownie kolejne stowarzyszenie parafialne przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden a liczba wszystkich stowarzyszeń przy naszych ośrodkach parafialnych doszła już do 25. Jest to nadal stan dalece niezadowalający, gdyż prowadzenie nauki języka 03. zjazd centrumpolskiego i języka polskiego odbywa się w 55 ośrodkach. Z radością należy przyjąć informację o zorganizowaniu po raz pierwszy w ramach Chrześcijańskiego Centrum w Bielefeld i Dortmundzie w czerwcu 2010 r. wspólnego egzaminu certifikatowego ze zjamości języka polskiego, którego dyplom jest uznawany w całej Unii Europejskiej.
Została uruchomiona strona internetowa naszego stowarzyszenia, która cieszy się coraz większą popularnością. Niestety w dalszym ciągu zbyt mało informacji napływa ze stowarzyszeń przyparafialnych i szkół.05. zjazd centrum

Największym wydarzeniem zeszłego roku był zorganizowany przez Chrześcijań- skie Centrum III Zjazd Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech z udziałem ponad 80 osób w tym licznych gości z Polski, przedsta- wicieli Sejmu, Senatu, MEN, MSZ, EUWP oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Głównym organizatorem zjazdu ze strony naszego stowarzyszenia była pani Halina Koblenzer. Przedstawienie działalności Chrześciańskiego Centrum w ramach Konwentu Organizacji Polskich było następnym punktem sprawozdania. Zainteresowanych odsyłamy do przeglądnięcia szczegółowych informacji na ten temat na naszej stronie internetowej (www.chrzescijanskie-centrum.de).
06. zjazd centrumWarto nadmienić, że w związku ze zbliżającą się 20-tą rocznicą podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrosąsiedzkich stosunkach i wzajemnej współpracy, Konwent wraz ze Związkiem Polaków „Rodło” przedstawił wspólne stanowisko wszystkich organizacji dachowych Polonii i Polaków w Niemczech na obrady tzw. „polsko-niemieckiego okrągłego stołu”, który ma dokonać podsumowania jego realizacji po obu stronach granicy (stanowisko jest dostępne na stronie internetowej: (www.konwent.de). Przedstawiciele Konwentu biorą udział w pracach zarówno „Okrągłego stołu” jak i trzech grup roboczych. Chrześcijańskie Centrum uczestniczy w pracy grupy roboczej ds. nauczania języków ojczystych.

Po sprawozdaniu Zarządu i wystąpieniu skarbnika ks. dr. Krzysztofa Romanowskiego, członek Zarządu mec. Andrzej Holm przedstawił propozycje zmian statutowych, których konieczność wynika z wprowadzenie w Niemczech nowych przepisów prawnych o stowarzyszeniach. Po dyskusji zmiany statutowe zostały przyjęte. Równocześnie zobowiązano stowarzyszenia parafialne do przeprowadzenia podobnych zmian a mec. 07. zjazd centrumHolm zobowiązał się służyć wszystkim swoją radą. Na wniosek Zarządu, Sekretarz stowarzyszenia mec. Edmund Ropel zapronował rozszerzenie składu Zarządu z dotyczczasowych 6 do 8 osób tj. o dwóch dodatkowych czlonków Zarządu. Wniosek ten przyjęto jednomyślnie. Na nowych członków Zarządu wybrano ks. Leona Sądowicza, proboszcza PKM w Mainz oraz Tadeusza Rogalę, przewodniczącego stowarzyszenia para- fialnego w Ludwigsburgu. Zebranie plenarne zapoznało się też z proponowanym przystąpieniem Chrześcijańskiego Centrum do Europejskiego Zjednoczenia Interesów Gospodarczych Konwent-EWIV pozostawiając prowadzenie tej sprawy do decyzji Zarządu.

Następnie dyrektor Concordii pan Andrzej Walkowski i s. Andrzeja Spyra przedstawili działalność ośrodka i stan jego finansów. 08. zjazd centrumConcordia otrzymała w 2010 r. bardzo znaczną pomoc na remonty domu ze Wspólnoty Polskiej ze środków Senatu RP. Dyrekcja wyraziła przy tej okazji dużą wdzięczność Senatowi i Wspólnocie Polskiej. Jednym z podstawowych problemów Concordii jest w dalszym ciągu zbyt małe zainteresowanie naszych ośrodków misyjnych przysyłaniem własnych grup do Concordii. Tylko 22 misje, tj. 1/3 naszych parafii, przysłały w 2010 r. łącznie 39 grup (1300 osób). Taka sama ilość osób odwiedziła Concordię z sąsiednich parafii niemieckich. W zeszłym roku zanotowano 20% spadek ilości dzieci na koloniach przede wszystkim z uwagi na ich zbyt słabe rozpropagowanie w parafiach. Problemy Concordii będą podstawowym punktem obrad najbliższego zebrania Zarządu. Po dyskusji i wymianie doświadczeń obrady zakończono wspólnym obiadem. Fot. Thomas Wagner

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.