Wydarzenia

IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy (Warszawa, Pułtusk, 24-26 sierpnia 2012)

zjazd polonii 2012 13Ocenia się, że poza Polską mieszka ponad 17 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia. Statystyki wykazują, że największe skupiska naszych Rodaków znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (10,5 mln), Brazylii (ok. 3 mln) i Niemczech (ok. 2 mln). Ich przedstawiciele spotkali się w dniach 24-26 sierpnia br. w Warszawie i Pułtusku na IV Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy, by przedyskutować najbardziej palące problemy i wymienić się doświadczeniem życia w krajach swego osiedlenia.

W tym roku, z uwagi na mocno zredukowane środki finansowe, na zjazd, który trwał niecałe trzy dni, zostało zaproszonych tylko 250 zjazd polonii 2012 1delegatów i ponad 40 gości (głównie przedstawicieli mediów polonijnych) z 44 krajów świata i 8 organizacji o zasięgu ponad państwowym (w tym m.in. Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej).

Rano w piątek 24 sierpnia przed rozpoczęciem zjazdu delegaci złożyli wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz uczestniczyli w Mszy św. koncelebrowanej przez 26 duchownych pod przewodnictwem Prymasa Polski ks. abp. Józefa Kowalczyka w Archikatedrze św. Jana w Warszawie. Uroczyste rozpoczęcie IV Zjazdu odbyło się na Zamku Królewskim w obecności m.in. Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, Prymasa Polski ks. abp. Józefa Kowalczyka, Wiceministra MSZ Jerzego Pomianowskiego, Przewodniczącej Zjazdu Heleny Miziniak i Prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska Wicepremiera Longina Komołowskiego.

zjazd polonii 2012 2Pierwsze plenarne spotkanie Sejmu Polonijnego, któremu przewodniczył Wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk, odbyło się w sali posiedzeń Sejmu RP. Głos zabierali m.in. Helena Miziniak, ks. prałat Stanisław Budyń (w imieniu ks. bp. Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds Duszpasterstwa Emigracji), Frank Spula (Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej), Tadeusz Pilat (Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych), Mirosław Sielatycki (Wiceminister MEN) oraz Adam Lipiński (Przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami Zagranicą).
Po zakończeniu sesji plenarnej delegaci, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami pracy na zjeździe, rozdzieli się na grupy robocze i pracowali w następujących pięciu komisjach:

• ds. relacji Kraju z Polakami Zagranicą i promocji Polski (przewodniczący Roman Śmigielski, Dania);
• ds. oświaty polskiej poza granicami Kraju (przewodnicząca Alexandra Podhorodecka, Anglia);
• ds. duszpasterstwa Polonii i Polaków poza granicami Kraju (przewodniczący prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, Niemcy);
• ds. obrony dobrego imienia Polski i Polaków (przewodniczący Jan Cytowski, Kanada);
• ds. młodego pokolenia (przewodnicząca Ita Szymańska, Australia).

Późnym wieczorem w piątek delegaci wyjechali do Pułtuska, gdzie na Zamku odbywały się dalsze obrady.

zjazd polonii 2012 16Wśród delegatów bardzo silną grupę stanowili Polacy i Polonia Niemiecka (15 osób). Z naszego Chrześcijańskiego Centrum w zjeździe uczestniczyli: ks. prałat Stanisław Budyń (Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, komisja ds. duszpasterstwa); prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (wiceprzewodniczący Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, komisja ds. duszpasterstwa), Kamil Bauer (przedstawiciel młodzieży, PMK Hanower, komisja ds. młodzieży), mec. Andrzej Holm (komisja ds. obrony dobrego imienia Polski i Polaków), mgr Halina Koblenzer (komisja ds. oświaty polonijnej) i mec. Edmund Ropel (komisja ds. relacji Kraj-Polonia).

zjazd polonii 2012 3W sobotę 25 sierpnia delegaci pracowali w komisjach zjazdowych a każda komisja miała prawo przygotować maksymalnie pięć wniosków na zebranie plenarne. Prace w niektórych komisjach przebiegały często bardzo burzliwie a najwięcej emocji wzbudziły relacje Polonia-Kraj a szczególnie przejęcie przez MSZ z Senatu RP środków na wspieranie działalności polonijnych organizacji. Późnym popołudniem w sobotę, podczas sesji plenarnej, przyjęto zdecydowaną większością głosów (ponad 95%) wnioski zaproponowane przez poszczególne komisje, Memorandum do zjazd polonii 2012 4Episkopatów Kościoła Katolickiego na Białorusi, Ukrainie i w Rosji (zaproponowane przez ks. prof. dr. hab. Romana Dzwonkowskiego SAC) oraz list otwarty do MSZ (będzie opublikowany później). W niedzielę natomiast uchwały ogólne i podziękowania.

zjazd polonii 2012 18Zjazd zakończył się w niedzielę 26 sierpnia Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył ks. infułat phm. Stanisław Świerczyński, Naczelny Kapelan ZHP poza granicami Kraju, były Rektor PMK w Anglii i Walii, a następnie uroczystym obiadem na Zamku w Pułtusku.

 

 

Poniżej przedstawione są uchwały, apele i podziękowania przyjęte podczas IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

I. Wnioski zaproponowane przez Komisje i przyjęte jako uchwały IV Zjazdu:

Komisja  ds. relacji Kraju z Polakami za granicą i promocji Polski
IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy:
1. Apeluje do posłów i senatorów RP o przyjęcie nowej ustawy repatriacyjnej opartej na projekcie Obywatelskiego Komitetu „Powrót do Ojczyzny”. Uchwalenie ustawy stanowiłoby częściowe naprawienie krzywd doznanych przez Rodaków, a także byłoby hołdem oddanym inicjatorowi tej ustawy, prezesowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Maciejowi Płażyńskiemu, który zginął pod Smoleńskiem.
zjazd polonii 2012 212. Wnioskuje o zrównanie praw obywateli polskich urodzonych i zamieszkałych za granicą z obywatelami innych krajów pochodzenia polskiego w dostępie do możliwości studiowania w Polsce na zasadach stypendysty Rządu RP.
3. Apeluje o konsultowanie programów pomocy dla Polaków w poszczególnych krajach z organizacjami ich reprezentującymi poprzez bezpośredni kontakt.
4. Apeluje do Polonii i Polaków za granicą, aby popierali udział osób polskiego pochodzenia w życiu politycznym ich krajów zamieszkania, poprzez kandydowanie w wyborach parlamentarnych i lokalnych w tych krajach, a także liczne głosowanie w wyborach do tych władz.
5. Z najwyższym niepokojem przyjmuje informację o sposobie realizacji pomocy na rzecz Polonii i Polaków za granicą przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i zwraca się do Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą i Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o szczególne monitorowanie działań MSZ w tym zakresie. Niezbędne jest wypracowanie nowych mechanizmów, które uchronią potencjał instytucjonalny oraz dorobek edukacyjny i kulturowy tych środowisk.

Komisja ds. oświaty polskiej poza granicami Kraju
1. Popieramy poselską inicjatywę nowej ustawy traktującej wyłącznie o oświacie polonijnej, zrównującej status prawny szkół społecznych i Szkolnych Punktów Konsultacyjnych. Zwracamy się jednocześnie z apelem do nowo powstałego Kongresu Oświaty Polonijnej, jako organu partnerskiego dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Edukacji Narodowej o rozszerzenie działalności o dotychczas niezaangażowane środowiska oświatowe.
2. Zaniepokojeni sytuacją oświaty polskiej na Litwie, spowodowanej wejściem w życie nowej ustawy pogarszającej sytuację prawną polskiego szkolnictwa i grożącej likwidacją wielu polskim szkołom, zwracamy się z apelem do władz polskich o dalsze wspieranie polskich organizacji zjazd polonii 2012 22na Litwie w ich działaniach na rzecz przywrócenia należnych im praw i możliwości.
3. Apelujemy o przekazanie znacznie wyższych środków przeznaczonych na edukację polonijną i polską poza granicami kraju na ręce Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, które dysponuje niezbędnym doświadczeniem i zapleczem. Umożliwi to istotne uproszczenie procedur wnioskowania o dofinansowanie działalności oświatowej, które w obecnie proponowanym kształcie stanowi ogromną barierę w skutecznym pozyskiwaniu środków.
4. Apelujemy o rozszerzenie oferty i dostępności szkoleń dla nauczycieli polonijnych oraz kierowanie nauczycieli wykształconych w Polsce do pracy w szkołach na Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem Kazachstanu i innych krajów byłego Związku Radzieckiego, a także do krajów bałkańskich. Natomiast w przypadku krajów Unii Europejskiej i obu Ameryk należy wykorzystać potencjał nauczycieli polonijnych pracujących w szkolnictwie kraju zamieszkania.
5. Apelujemy o jak najszybsze wprowadzenie ustawy o nauczycielach polonijnych, umożliwienie im awansu zawodowego oraz ewentualnego powrotu do zawodu w Polsce.
6. Apelujemy o zwiększenie środków finansowych na: inwestycje, remonty, dokształcanie nauczycieli, podręczniki, wyjazdy dzieci i młodzieży, popularyzację grup folklorystycznych i inne potrzeby kulturalne i oświatowe w sytuacji uznania oświaty polonijnej za priorytet działań MSZ oraz stałego wzrostu liczby dzieci i młodzieży w wieku szkolnym poza granicami kraju. Równocześnie zwracamy uwagę na potrzebę zmiany dotychczasowych proporcji przekazywania finansów.

Komisja ds. Duszpasterstwa Polonii i Polaków granicami Kraju
Preambułazjazd polonii 2012 15
IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy wyraża słowa najwyższego uznania wszystkim duszpasterzom i siostrom zakonnym za ich olbrzymi wkład w zachowanie wiary i polskości wśród naszych Rodaków rozproszonych po całym świecie. Polskie ośrodki duszpasterskie stanowią ostoję polskości, bazę i wsparcie dla działalności większości polonijnych organizacji, której celem jest zachowanie polskiej tożsamości, krzewienie kultury i tradycji polskich oraz dla nauczania języka polskiego.

Do Konferencji Episkopatu Polski
1. Polacy rozproszeni w świecie, będący w swojej zdecydowanej większości katolikami, przekraczają swoją liczebnością wielkość kilku diecezji w Polsce razem wziętych. W związku z tym potrzebują oni trwałej i długoterminowej opieki ze strony Kościoła w Polsce. Zjazd apeluje do Konferencji Episkopatu Polski, by Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Polaków poza Granicami Kraju był oddelegowany tylko do wypełniania tego zadania (episcopus ad personam), a nie łączył jej z pracą w diecezji.
zjazd polonii 2012 82. Polacy, którzy pozostali poza wschodnią granicą Polski, jak i rozproszeni na terenie byłych republik ZSRR z nadzieją oczekiwali na powrót i odrodzenie się Kościoła katolickiego, starając się przekazać wiarę i język polski następnym pokoleniom. Zjazd apeluje do Konferencji Episkopatu Polski o podjęcie starań, by w lokalnych parafiach na Wschodzie Msze święte i nauczanie religii były prowadzone też w języku polskim wszędzie tam, gdzie o to proszą wierni.. Gwarantują im to nie tylko prawa człowieka, ale przede wszystkim oficjalne dokumenty Kościoła.
3. Ośrodki Polskich Misji Katolickich w Europie Zachodniej, których historia przekracza często okres 100 lat, stanowią zjazd30wypróbowaną strukturę pracy duszpasterskiej oraz są oparciem dla większości organizacji polonijnych, których działalność służy zachowaniu polskiej tożsamości. Zjazd apeluje do Konferencji Episkopatu Polski, aby zaniechano podważania celowości funkcjonowania struktur Polskiej Misji Katolickiej. Zredukowanie duszpasterstwa dla Polaków w Europie Zachodniej do pracy tylko w parafiach Kościoła lokalnego krajów osiedlenia doprowadzi do jego zmarginalizowania oraz zlikwiduje bazę dla działalności wielu organizacji polonijnych. Doprowadzi też do wyeliminowania polonijnej aktywności przyparafialnej.

Do Rządu Polskiego
1. Polskie Duszpasterstwo służy dobrzej pojętej integracji Polaków w środowiskach lokalnych dbając przy tym o zachowanie własnej tożsamości naszych rodaków, poprzez prowadzenie nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych, organizowanie wszelkiego rodzaju uroczystości religijnych, patriotycznych czy kulturalnych. Zjazd apeluje do Rządu Polskiego o szersze uwzględnienie w programach Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą konieczności finansowego wsparcia tych działań w parafiach. zjazd polonii 2012 10Dobrze rozumiana kooperacja władz konsularnych z lokalnym duszpasterstwem służy zachowaniu polskiej tożsamości i budowaniu polskiego lobby.
2. Duszpasterstwo polonijne nie jest w stanie udżwignąć całego ciężaru pomocy humanitarnej nad chorymi, więźniami, poradnictwem prawnym czy socjalnym Polakom, którzy popadli w trudne sytuacje życiowe. Rzesza nowych polskich migrantów szuka w polonijnych ośrodkach duszpasterskich pomocy i wsparcia w różnorodnych sprawach socjalnych, prawnych, itp. Zjazd zwraca się z apelem do Rządu Polskiego o rozszerzenie pomocy w rozwiązywaniu tych problemów.

Komisja ds. obrony dobrego imienia Polski i Polaków
Rozwój oświaty polskiej poza granicami kraju, utrzymanie i pielęgnowanie polskiej kultury, znajomości języka polskiego wśród młodzieży polonijnej czy też promocja Polski mogą być skuteczne tylko wtedy, gdy Polska będzie dobrze postrzegana na arenie międzynarodowej, kiedy imię Polski i Polaków, jej historia i osiągnięcia będą przedstawiane prawdziwie i powszechnie szanowane. Dlatego zdaniem Komisji obrona dobrego imienia Polski i Polaków ma wielki wpływ na pierwszorzędne znaczenie dla prawie wszystkich istotnych dla Polonii, Polaków i Polski zagadnień.
1. Zjazd apeluje do władz RP i organizacji polonijnych o propagowanie i obronę pozytywnego wizerunku Polski i Polaków na świecie.
2. Zjazd wyraża opinię, że należy koordynować zagadnienia obrony dobrego imienia Polski i Polaków na poziomie światowym, w ramach tego ustanowienie odpowiednich struktur krajowych organizacji polonijnych.
3. Zjazd zwraca się do władz Rzeczypospolitej Polskiej i polskich placówek dyplomatycznych o lepszą współpracę z organizacjami polonijnymi broniącymi dobrego imienia Polski i Polaków.
4. Zjazd apeluje, aby MSZ zdecydowanie reagowało na wszystkie przypadki deprecjonowania w światowych mediach autorytetu głowy państwa polskiego.
5. Zjazd apeluje do władz polskich i organizacji polonijnych o podjęcie wszelkich inicjatyw w celu upamiętniania i pielęgnowania miejsc pamięci narodowych i świadectw dziedzictwa kulturowego na obczyźnie.
6. Zjazd apeluje, aby organy władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej należycie upamiętniały rocznice zbrodni wołyńskiej, dokonanej na Polakach przez OUN – UPA. Dla zachowania prawdy historycznej należy mówić otwarcie o zbrodni ludobójstwa na Wołyniu.

Komisja ds. młodego pokolenia
IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy apeluje
1. Do Senatu RP/Ministerstwa Spraw Zagranicznych o zapewnienie środków finansowych w celu umożliwienia rozwoju współpracy pomiędzy organizacjami polonijnymi zrzeszającymi młodzież z różnych krajów poprzez wymiany, szkolenia, wyjazdy i pobyty w krajach współpracujących ze sobą.
2. Do Senatu RP/Ministerstwa Spraw Zagranicznych o umożliwienie młodym przedstawicielom Polonii i Polaków mieszkających za granicą bezpośredniego kontaktu z Polską poprzez organizowanie w Kraju i wspieranie uczestnictwa w:
a. Kursach językowych i obozach harcerskich
b. Koloniach dla dzieci i młodzieży
c. Szkoleniach i wydarzeniach kulturalnych
d. Igrzyskach sportowych itp. Inicjatywach.
3. Do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” o rozbudowanie na stronie Internetowej Stowarzyszenia i regularne aktualizowanie bazy danych organizacji polonijnych na świecie oraz stworzenie platformy komunikacyjnej (np. Facebook) celem umożliwienia kontaktów i przekazywania informacji o istniejących programach i ofertach dla Polonii.
4. Do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” o stworzenie komórki odpowiedzialnej za udzielanie informacji o możliwościach studiowania w Polsce oraz pomoc w trakcie studiów, zgłaszanie się na studia i aktywizacji zawodowej dla studentów, absolwentów i młodych profesjonalistów mieszkających poza Polską, ze szczególnym uwzględnieniem krajów na Wschodzie.
5. Do Rady Polonii Świata i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” o zorganizowanie zjazdu młodzieży polonijnej równolegle z następnym V Zjazdem Polonii i Polaków z Zagranicy, przy udziale reprezentantów młodzieży w komitecie organizacyjnym.


II. Memorandum dotyczące Polaków w Kościele na Wschodzie

Opatrznościowe odrodzenie Kościoła katolickiego w byłym ZSRS ukazało obecność w nim wiernych różnej narodowości. Na Białorusi, na Ukrainie i w Rosji ogromną część wiernych nadal stanowią Polacy. To im przede wszystkim Kościół katolicki zawdzięcza swoje przetrwanie w czasach prześladowań i odrodzenie po nastaniu wolności religijnej. Po wprowadzeniu do liturgii języków narodowych, wierni narodowości polskiej nie zawsze, pomimo oczekiwań i próśb, mają zapewnioną liturgię w języku polskim. Dokumenty Kościoła katolickiego stanowczo wskazują na prawa migrantów, grup etnicznych i mniejszości narodowych do liturgii i duszpasterstwa w ich ojczystym języku.
Zwracamy się – jako uczestnicy IV Zjazdu Polonii i Polaków z 44 krajów świata – z usilną prośbą do Konferencji Episkopatów Białorusi, Ukrainy i Rosji o to, by dzięki duszpasterskiej trosce Księży Biskupów Ordynariuszy wierni narodowości polskiej mieli zapewnioną – jeśli tego pragną – liturgię i opiekę religijną w języku polskim.


III. Uchwały IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy

1. Zjazd wyraża zdecydowany protest przeciwko naruszaniu praw człowieka i dyskryminowaniu członków Związku Polaków na Białorusi.
2. Uczestnicy Zjazdu protestują przeciw uchwaleniu przez sejm Republiki Litewskiej ustawy pogarszającej możliwości nauczania języka polskiego oraz popierają działania Macierzy Szkolnej i Związku Polaków na Litwie na rzecz odzyskania należnych im praw i możliwości.
3. Zjazd wyraża ogromne uznanie nauczycielom polonijnym, duchownym oraz organizatorom szkolnictwa za ich społeczne zaangażowanie w zachowaniu języka polskiego, tożsamości narodowej i wiary w polskiej diasporze na świecie.


IV. Podziękowania

1. W imieniu wszystkich uczestników IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy pragniemy serdecznie podziękować Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Panu Bronisławowi Komorowskiemu za przyjęcie honorowego patronatu nad tym największym polonijnym gremium.
2. Za opiekę nad Zjazdem pragniemy podziękować Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Panu Bogdanowi Borusewiczowi, a za dofinansowanie Zjazdu dziękujemy Ministerstwu Spraw Zagranicznych.
3. Uczestnicy Zjazdu wyrażają podziękowanie Jego Eminencji Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi za Eucharystię inaugurującą nasze spotkanie oraz duchowe wsparcie i błogosławieństwo.
4. Głębokie podziękowania kierujemy do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, które przejęło na siebie cały ciężar organizacyjny Zjazdu – imprezy o tak skomplikowanym charakterze i logistyce. Dziękujemy wszystkim działaczom i pracownikom, a w szczególności Panu Prezesowi Longinowi Komołowskiemu, Panu Markowi Różyckiemu i Pani dyrektor Iwonie Borowskiej-Popławskiej.
5. Za staropolską gościnność i atrakcyjny program, pragniemy podziękować Dyrektorowi Domu Polonii w Pułtusku Panu Jerzemu Rosie.
 

IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy
Pułtusk, 26 sierpnia 2012 r.

fot. Wiesław Lewicki, Katarzyna Biersztańska

 

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.