Wydarzenia

Spotkanie Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych w Wilnie

W dniach 29 – 30 listopada 2013 r. w Wilnie odbyło się posiedzenie Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Na posiedzenie Rady Prezesów EUWP do Wilna przyjechali prezesi organizacji polskich i polonijnych, działających zarówno na wschodzie, jak i zachodzie Europy. Gospodarzem spotkania był - po raz drugi (poprzednio w 2006 r.) - Związek Polaków na Litwie. Tematem obrad była m.in.  współpraca organizacji polskich i polonijnych z MSZ, Rady Konsultacyjne, podsumowanie konferencji "Monitor Emigracji Zarobkowej 2013".

 

Chrześcijańskie Centrum reprezentował na tym spotkaniu wiceprzewodniczący prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, pełniący obecnie funkcję prezydenta Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. Obrady Rady Prezesów połączono z obchodami XX-lecia działalności Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, na które zaproszeni zostali przedstawiciele Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz byli prezesi organizacji należących do EUWP. Delegaci mieli możliwość uczestniczenia  w Dniach Kultury Polskiej, które rozpoczęły się wzruszającym patriotycznym koncertem pt. „Panny wyklęte” w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. W Gali z okazji XX-lecia EUWP wystąpił chór Wilenka, zespół kameralny z Wiednia Das Kleine Wien Trio oraz artyści polonijni (z grona EUWP): prezydent EUWP Helena Miziniak z Wielkiej Brytanii, prezes Zjednoczenia Polskiego w Helsingforsie Michał Zieliński  z Finlandii oraz sekretarz generalny EUWP Roman Śmigielski z Danii. Okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in.: przedstawiciele parlamentu europejskiego i litewskiego Europoseł Waldemar Tomaszewski, Wicemarszałek Parlamentu Litwy Jarosław Narkiewicz oraz przewodniczący Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz. W sobotę 30.11. uczestnicy spotkania uczestniczyli w okolicznościowej Mszy św. przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej, a w niedzielę 1.12. złożyli kwiaty na grobie Marii z Bilewiczów Piłsudskiej, gdzie spoczywa urna z sercem jej syna Marszałka Piłsudzkiego, oraz zwiedzali Wilno. Na zakończenie spotkania w dniu 30.11. przyjęto jednomyślnie apele do marszałka Sejmu RP i ministra spraw zagranicznych RP.

Do Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz Rada Prezesów EUWP zwraca się z apelem do Sejmu RP, aby rok 2014, który jest niepowtarzalny ze względu na kanonizację Papieża, ustanowić oficjalnie Rokiem Jana Pawła.  

Do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego Rada Prezesów EUWP zwraca się z apelem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o uwzględnienie postulatów i wniosków Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych uchwalonych w Wilnie w dniu 30 listopada 2013 r.

1. Postulujemy ograniczenie ilości podmiotów zarejestrowanych w Polsce (fundacji), które stają do konkursu MSZ ubiegając się o środki finansowe na projekty w ramach współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Uzasadnienie: zwracaliśmy uwagę na wielką ilość takich fundacji jeszcze podczas okresu opieki nad Polonią przez Senat RP. MSZ nie ograniczyło tej ilości podmiotów, tak, aby nastąpiła koncentracja środków finansowych w celu sprawnej kontroli i właściwego przyznawania środków. Odwołujemy się do pkt. 1 Planu Współpracy MSZ z 2012 r., który traktuje o założonej przez MSZ koncentracji środków bez rozpraszania zadań na setki podmiotów pośredniczących.

2. Postulujemy wprowadzenie systemu weryfikacji podmiotów prawa polskiego, które stają do konkursu MSZ ubiegając się o środki finansowe na działalność związaną ze współpracą z Polonią i Polakami za granicą.

Uzasadnienie: ogromna część tych podmiotów nie ma doświadczenia i realizuje swoje projekty i swoje programy wykorzystując do ich realizacji organizacje polonijne i polskie za granicą, które powinny być głównym beneficjentem tego wsparcia finansowego. Uważamy, że podmioty te powinny udokumentować co najmniej 3-letnie doświadczenie współpracy z organizacjami polonijnymi i polskimi za granicami kraju. Mamy odczucie, że w chwili obecnej organizacje polonijne traktowane są przedmiotowo. W zupełności ignorowane są nasze potrzeby, nasze programy działalności i opracowane na tej podstawie nasze budżety.

3. Oczekujemy opracowania kalendarium dotyczącego składania wniosków, tak, aby organizacje polonijne miały możliwość właściwego opracowania wniosków zgodnie z Planem Współpracy zsynchronizowanego z podmiotami krajowymi i organizacjami polonijnymi i polskimi za granicą.

4. System realizowania projektów polonijnych przez placówki dyplomatyczne (konsulaty) wydaje nam się nieprzejrzysty i skomplikowany. Postulujemy udostępnienie instrukcji i reguł oraz właściwych narzędzi w zakresie składania i rozliczania wniosków na realizację projektów polonijnych w krajach zamieszkania. Postulujemy również publiczne udostępnienie informacji o tym jakie wnioski wpłynęły do danej placówki, jakie wnioski zostały dalej przekazane do MSZ i które wnioski zostały zaakceptowane lub odrzucone. Prosimy o uzasadnienie odrzucenia wniosków.

5. Przy przyznawaniu środków finansowych i powoływaniu rad konsultacyjnych przez placówki dyplomatyczne, partnerami do współpracy winny być organizacje polonijne, mocne instytucjonalnie, działające na zasadach demokratycznych i mające udokumentowaną długoletnią działalność.

6. Proponujemy utworzenie europejskiej rady konsultacyjnej przy MSZ, która będzie złożona z przedstawicieli Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, a której celem będzie wspieranie MSZ przy opracowywaniu planu współpracy i określania priorytetów w tej dziedzinie.

Przed dwudziestu laty, na spotkaniu w sierpniu 1993 r. w Ramsau (Austria) stworzono podwaliny przyszłej europejskiej organizacji. Konsekwencją postanowień z Ramsau było I Zebranie Europejskich Wspólnot Polonijnych, które odbyło się w Londynie w grudniu 1993 r. i zaowocowało utworzeniem Europejskiej Rady Wspólnoty Polonijnych. Rada miała charakter konsultatywny i reprezentacyjny, jej celem było promowanie spraw polskich i polonijnych w integrowaniu się z demokratycznym Zachodem, współpraca ze wspólnotami polskimi na całym świecie oraz pomoc organizacjom polskim w państwach postkomunistycznych.  W 1996 przyjęto do ERWP ogólnokrajowe organizacje z państw Europy Wschodniej i Południowej, a w 2000 roku zmieniono nazwę organizacji na: Europejska Unia Wspólnot Polonijnych. Obecnie Europejska Unia Wspólnot Polonijnych zrzesza blisko 40 organizacji polskich i polonijnych z całej Europy.

Więcej zdjęć w galerii.

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.